Babáknak-anyukáknak szóló kézműves termékek
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai

 • Vállalkozó neve: Bognár-Fehér Rózsa
 • Székhely: 9025 Győr, Bercsényi liget 133.
 • Nyilvántartási szám: 52310269
 • Adószám: 68829065-1-28
 • Telefonszám: 0630/248-4893
 • E-mail cím: info@datbaby.hu

A Szolgáltató weboldalának címe

www.datbaby.hu

Fontosabb fogalom meghatározások

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Hirdető: Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek szempontjából Hirdető minden olyan személy, aki hirdetést helyez el a Szolgáltató weboldalán, aki terméket kínál eladásra.
 • Felhasználó: Minden olyan személy, aki megtekinti a weboldalt, illetve aki hirdetést helyez el, aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik.

Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elérhetősége

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Hirdető jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek érvényesek a www.datbaby.hu weboldalon történő hirdetések esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti Általános Szerződési Feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Hirdető a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel és hirdetés feladással kezdeményez. A Hirdető, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Hirdető között.

Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek 2019. október 21. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Hirdetőre és hirdetésre hatályosak.

A Hirdető hirdetése feltöltése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Hirdető a hirdetés feladásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a hirdetés feladásának időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére baba-mama (használt és új) termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a weboldalon.

Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: ingyenes hirdetések feladása a www.datbaby.hu weboldalon, hirdetések kiemelése választott időszakra térítés ellenében.

Az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A szerződés létrejötte

A Hirdető valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Hirdető a szolgáltatást megrendeli (hirdetését feladja) és azt a Szolgáltató visszaigazolja a Hirdető által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.), valamint akkor is, ha a hirdetés nem felel meg a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekben írt rendelkezéseknek. A Szolgáltató jogosult megtagadni a szolgáltatás nyújtását és elállni a szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben a Hirdető fizetős szolgáltatást kíván igénybe venni, de a Szolgáltató által megadott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.

Az elektronikus úton létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

A weboldalon bizonyos szolgáltatások ingyenesen, más szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.datbaby.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, itt részletes leírás található a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások tartalmáról. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Ingyenes szolgáltatás

A Szolgáltató a weboldalon ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Hirdetők részére. A Hirdetők korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Szolgáltató által biztosított hirdetési helyeken.

A Hirdető a szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni regisztráció során, amelyet a Hirdető által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető: a Hirdető által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A Hirdető hirdetését regisztrációt követően tudja feladni, személyes adatai megadását követően, egy erre szolgáló űrlap segítségével. A regisztráció során a Szolgáltató a Hirdető nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét (jelszó) kéri megadni. A weboldalon elérhető szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve az egyes szolgáltatások megrendelésével a Hirdető elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Hirdető a weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció, továbbá a szolgáltatások megrendelése során a weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót. A weboldalt minden Hirdető és Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A regisztráció után a hirdetés szövegének megadását követően a hirdetés feladásra kerül. A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A Hirdető köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat. A hirdetésben megadott információk valódiságáért, valamint a meghirdetett termékkel kapcsolatos jogokkal kapcsolatban a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli. A Hirdető a hirdetést köteles magyar nyelven közzétenni a weboldalon.

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

A hirdetésekhez kizárólag a Hirdető által készített felvétel mellékelhető. Tilos katalógusképet, vagy más weboldalról letöltött felvételt felhasználni. A felvételekkel kapcsolatos jogok tekintetében a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Ugyanazt a terméket kizárólag egy hirdetésben lehet hirdetni.

A weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Hirdető a regisztráció alkalmával megadott jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A hirdetés a feladást követően megjelenik a weboldalon és a Szolgáltató elektronikus üzenetben értesíti erről a Hirdetőt.

Szolgáltató a hirdetések megjelenítését a hirdetés feladásától számított 12 hónapig biztosítja. Ezt követően a hirdetések törlésre kerülhetnek a weboldalról.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, fizetési feltételek

A weboldalon lehetőség van a feladott hirdetések kiemelésére is. Kiemelés esetén a hirdetés a weboldal kezdőlapján kerül feltüntetésre, illetve az egyes termékkategóriákon belül a hirdetések között az első helyeken kerül megjelenítésre.

A Szolgáltató ezen szolgáltatása a következő időtartamra vehető igénybe: 1 hét, 2 hét, 1 hónap.

A szolgáltatás igénybevételéért a Hirdető díj fizetésére köteles. A díj a weboldalon kerül feltüntetésre. A weboldalon feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt szolgáltatás vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Hirdetőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az előfizetési díjakat pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

A Hirdető elfogadja, hogy a szolgáltatási díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Hirdetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Hirdető köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

Amennyiben a Hirdető fiókjában megadott adataiban változás történik, a Hirdető e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Hirdetőt terheli.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Hirdető minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Hirdető által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezései szerint.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a megrendelést és tájékoztatja a Hirdetőt a szolgáltatás vételárának megfizetésével kapcsolatos információkról. A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és a visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Hirdető és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Hirdető megrendelését.

(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Hirdetőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Hirdető mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatás igénybe venni.)

A Hirdető elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldal elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Szolgáltatót a Hirdető által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Hirdető számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Hirdető ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

A kiemelés legrövidebb időtartama 7 nap. Határozott időtartamú szerződés esetén a felek vállalják, hogy a szerződésben meghatározott határozott időtartamon belül (7, 14, 30 nap) az igényelt szolgáltatásra vonatkozó szerződést rendes felmondással nem szüntetik meg. Amennyiben a kiemelés nem kerül meghosszabbításra, a szerződés a határozott idő leteltével megszűnik a felek között.

A Szolgáltató weboldalán leadott megrendelés díját a Hirdető bankkártyás fizetési mód alkalmazásával fizeti meg.

A "mentés" gombra kattintva a rendszer tovább lép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer tovább lépését követően a fizetésre a SimplePay Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP online kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Hirdető a bankkártya adatainak megadását követően a "Fizet" gombra kattintva indítja el a tranzakciót. A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal elektronikus üzenetben küld visszaigazolást.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Hirdető fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a Szolgáltató weboldalára, ahol a következő adatok láthatók: SimplePay referenciaszám, azonosító és a megrendelés elküldésének időpontja.

Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Hirdető figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A fizetési tranzakció teljesítését követően a kiemelés aktiválódik.

Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hirdetések és a kiemelések megjelenése.

A Hirdető a szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a Szolgáltató e-mailben értesíti a Hirdetőt.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Szolgáltatóhoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi.

A hirdetések ellenőrzése, törlése, felelősség

A Szolgáltató a weboldalon a Hirdetők által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Hirdetők) töltöttek fel a weboldalra.

Hirdetést kizárólag reklám, marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos. Az ilyen tartalmú hirdetések a Szolgáltató által törlésre kerülnek. Reklám hirdetések közzétételére a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás rendelkezései és feltételei szerint van lehetőség.

A Szolgáltató jogosult a weboldalra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a szolgáltatást megtagadni, végső soron a Hirdető fiókját törölni, amennyiben a weboldalra feltöltött tartalom a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekbe, vagy jogszabályba ütközik. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Szolgáltató jogosult a Hirdetőt a weboldal használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Hirdető által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, vagy a weboldal tematikájába nem tartozik bele a meghirdetett termék. A Szolgáltató jogosult továbbá törölni a hirdetést akkor is, ha az trágár, obszcén, másokat rossz színben feltüntető kifejezéseket használ. Szolgáltató felé ezért a Hirdető semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Hirdetőt kizárni a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásából (a Hirdető fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Hirdető a Szolgáltató megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat.

A Hirdető a feltöltött hirdetéseket bármikor jogosult törölni. A törölt hirdetések véglegesen törlődnek a weboldalról, azokat a Szolgáltató a továbbiakban nem tárolja.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a weboldal és a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a weboldal folyamatos működtetésére, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, a felhasznált fényképfelvételekkel, egyéb tartalmakkal kapcsolatos jogok miatt, továbbá a Hirdető és a Felhasználó közötti ügyletekkel, adásvételekkel, valamint ezen személyek cselekedeteivel, viselkedésével kapcsolatban sem.

Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Hirdető vagy a Felhasználó weboldalon folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételeknek, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Szolgáltató megítélése szerint annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Szolgáltató jogosult a Hirdető vagy a Felhasználó weboldalhoz való hozzáférését korlátozni, illetve a hirdetést törölni.

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Hirdető és a Felhasználó közti jogvitákba, és a felek közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Szolgáltató semmilyen felelősségét nem vállal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetők által a weboldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a felek teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a Hirdető és a Felhasználó megállapodásának megfelelően zajlik le.

Adatvédelem

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Hirdetői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

Elállási jog

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Hirdető, az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén, a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Hirdető ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Hirdetőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Hirdető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Hirdető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Hirdető tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően a hirdetés kiemelését megjelenítse weboldalán. Az elektronikus üzenet elküldésével a Hirdető elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Hirdető jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a hirdetések kiemelésének megjelenítését megelőzően van mód.

Felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Hirdető részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Hirdető által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a szolgáltatásai nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Hirdető szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, azt a Szolgáltató részére küldött nyilatkozattal tudja megtenni.

A Hirdető bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (Bognár-Fehér Rózsa egyéni vállalkozó 9025 Győr, Bercsényi liget 133.), vagy elektronikus levélben (info@datbaby.hu).

A levélnek tartalmaznia kell

 • a Hirdető nevét, címét,
 • a termék/szolgáltatás megnevezését, vételárát,
 • a megrendelés időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Hirdető által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltató a Hirdető igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Hirdetőt.

A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben a Hirdető a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt postai úton (Bognár-Fehér Rózsa egyéni vállalkozó 9025 Győr, Bercsényi liget 133.), vagy elektronikus levélben (info@datbaby.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Hirdető a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Hirdetőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Hirdetőnek legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat

 • a Hirdető neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Hirdető panaszának részletes leírása, a Hirdető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Hirdető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Hirdető aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Hirdetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Hirdető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Hirdetőket, hogy amennyiben a Hirdető nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Hirdető lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Hirdető:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Hirdető és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Hirdető megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Hirdetőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Hirdető hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Hirdető kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Hirdető nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Hirdető álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Hirdető nyilatkozatát arról, hogy a Hirdető a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Hirdető nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Hirdető aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Hirdető bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Hirdető rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Hirdető meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Hirdető fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu »

A Hirdető jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Vegyes és záró rendelkezések

A Hirdető weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Hirdető az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Hirdetőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vonatkozó jogszabályok

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Jelen Általános Szerződési és Hirdetési Feltételek 2019. ... ... napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött hirdetések (megrendelések), szerződések tekintetében alkalmazandók.